Trung tâm quản lý Video Wall chuyên dụng KX-F70M

190.000.000  91.970.000