Trung tâm quản lý Video Wall chuyên dụng KX-F70M

91.970.000