Camera nhận diện gương mặt KX-C2007IRPN2

Hỗ trợ cài đặt 5 điểm tuần tra, 8 quá trình tuần tra thông minh, 5 nhóm điểm tuần tra tự động
Hỗ trợ chức năng thông minh: IVS, phát hiện khuôn mặt, phát hiện chuyển động, …